ทีมงาน

telt

t1 t2
ดูแลงานด้านการตลาด แนะนำบริการ และให้คำปรึกษา รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงแนะนำส่วนเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

line
ปฏิบัติงาน

t3 t4
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และลูกจ้างในทุกเรื่อง ตั้งแต่เริ่มสัญญา จนสิ้นสุดสัญญา เช่น ประสานงานเรื่องเอกสารประวัติพนักงาน, ใบลงเวลา, วางบิล, รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ และติดตามจนปัญหาแก้ไขเรียบร้อย

line
สรรหาบุคลากร

t5
สรรหาและ คัดสรรพนักงานที่ตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ ทดสอบให้ได้มาตรฐานที่กำหนด

line
payroll

t6 t7
t8 t10
– ธุรการ จัดทำใบเสนอราคา, เตรียมเอกสารเพื่อประมูลงาน, จัดทำเอกสารเพื่อจัดทำสัญญากับลูกค้า
– จัดซื้อ จัดหาจัดซื้อ ให้ได้คุณภาพ
– บุคคล สรรหา คัดเลือกบุคลากรประจำสำนักงานใหญ่ ดูแลสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
– Payroll จัดทำรายงานค่าจ้างพนักงาน นำส่งธนาคาร นำส่งภาษี และประกันสังคม

line
account

t9
บันทึกบัญชี รายการรายรับ รายจ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำรายงานงบการเงิน ต่าง ๆ

line

Loading...