ผู้บริหาร

Untitled-1

คุณไกร วิมลเฉลา
ประธานกรรมการบริหาร

line

คุณจิรณุ กุลชนะรัตน์
กรรมการผู้จัดการ

line

คุณโสภา อรุณรัตนา
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

line

คุณเนาวรัตน์ เชื้อรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

line

Loading...