ประวัติองค์กร
company1

ประวัติ

Mongkol

บริษัท สยามราชธานี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2519 โดยคุณมงคล วิมลเฉลา โดยเริ่มต้นจากธุรกิจทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค

ต่อมา คณะผู้บริหารของเราเล็งเห็นถึงการแข่งขันทางธุรกิจของโลกปัจจุบันที่มีการลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ และการลดภาระงานของหน่วยงานราชการและเอกชน จึงได้มีการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจ “จ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พนักงานขับรถยนต์ พนักงานธุรการ พนักงานรับโทรศัพท์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง รถเช่า ดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม เป็นต้น ซึ่งเราช่วยในการบริหารจัดการด้านบุคลากร ยานพาหนะ เพื่อที่ท่านจะสามารถควบคุมต้นทุนแรงงาน ลดภาระในการบริหารจัดการ สามารถนำพาองค์กรของท่านไปสู่จุดมุ่งหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณและเป็นเสมือน หุ้นส่วนในธุรกิจ บริษัท ให้ความจริงใจ รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม จึงปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอเพื่อให้ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2008 ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า “บริษัท สยามราชธานี จำกัด มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า

siamraj01siamraj02siamraj03

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

1. เป็นบริษัทให้บริการจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) ชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นคุณภาพ และบริการ
2. All Solutions One Outsource : เราสร้างงานบริการที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบสนอง และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุด
3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นส่วนช่วยในการผลักดันองค์กรของคุณสู่เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

1. สร้างบุคลากร ให้มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรค้นหาความรู้ใหม่ เพื่อช่วยพัฒนาบริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. บุกเบิกบริการในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
4. สร้างมาตรฐานระบบงาน โดยมุ่งเน้น ความรวดเร็ว และยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์
5. สร้างองค์กรให้ยึดถือคำมั่นสัญญา ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ

วิสัยทัศน์

Loading...