หน้าแรก » บริการ » บริการบันทึกข้อมูลภาคสนาม

ค่าน้ำค่าไฟ

ลักษณะการให้บริการ

  • จดหน่วยด้วยเครื่อง HandHeld พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่อง Mobile Printer
  • บริหารดูแลทั้งโครงการ
Process04            Process05            Process04            Process05
บริการที่ท่านจะได้รับ

  • จดหน่วยด้วยเครื่อง HandHeld และ ดูแลระบบ Software
  • พนักงานจดหน่วยที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี
  • ประมวลผลข้อมูล QC อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องที่สุด
  • ประสานงาน กับ ผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ใช้น้ำประปา
Process04            Process05            Process04            Process05
Loading...