หน้าแรก » บริการ » บริการสแกนเอกสาร

บริการแสกนเอกสาร

รับบริการงานสแกนเอกสาร ตั้งแต่เริ่มการจัดเตรียมเอกสาร, ตรวจสอบคุณภาพงานรับบริการงานสแกนเอกสาร

บริการสแกนเอกสาร

บริการสแกนเอกสาร

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีที่สามารถเคลื่อนย้ายเอกสารมาที่บริษัท

ทำไมต้องสแกนเอกสาร

  • เพิ่มพื้นที่ว่างให้กับออฟฟิศ
  • ประหยัดเวลาในการจัดการเอกสาร
  • สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทันที
  • ป้องกัน การสูญหายของข้อมูลจากภัยต่างๆ
  • สามารถแบ่งปันและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
  • ประหยัด สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
  • ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเอกสาร ระยะยาว

จุดเด่น

พนักงานมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง ในการบริหารจัดการปัญหาการจัดการเอกสาร ตั้งแต่เริ่มต้นให้คำปรึกษา รับข้อมูลปัญหาของลูกค้า เพื่อนำมาวางระบบ ออกแบบรูปแบบการสแกนและจัดเก็บค้นหา แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ สามารถรองรับงานบริการสแกนที่มีปัญหาแตกต่างหลากหลายได้ รองรับการแสกนเอกสารที่มีความสำคัญสูง เอกสารเป็นความลับสูง ซึ่งต้องมีทักษะ เข้าใจขั้นตอนการทำงานในรูปแบบนี้เป็นอย่างดี มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานแสกนอยู่ตลอดเวลา ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีความพร้อมเพื่อให้มีการผิดพลาดน้อยที่สุด มีการดูแลรักษา ความปลอดภัยของเอกสาร

Loading...